Kategorie produktów

Regulamin

Spis treści

 • Postanowienia ogólne i definicje
 • Zasady publikowania opinii w serwisie
 • Bon (rabatowy) na zakupy
 • Sprzedaż kuponów
 • Polityka prywatności i polityka cookies

I. Postanowienia ogólne i definicje

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkownika z serwisu internetowego Medsowa.pl, dostępnego pod domeną https://medsowa.pl/ - oraz zasady obowiązujące w przypadku dokonywania przez użytkownika za naszym pośrednictwem zakupu towarów. Zawarte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

 • „Medsowa” - Medsowa Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 124/23, 02-577 Warszawa, NIP: 5213928728, REGON: 388952837
 • „Serwis internetowy Medsowa.pl” - prowadzony przez Medsowa internetowy serwis transakcyjny, dostępny pod domeną https://medsowa.pl/ Stosując w Regulaminie zwrot „Serwis” lub „Medsowa.pl”, odnosimy się do Serwisu internetowego https://medsowa.pl/.
 • „Towary” - towar lub usługa będąca przedmiotem sprzedaży w ramach Kampanii Sprzedażowej przeprowadzanej zgodnie z niniejszym Regulaminem. Postanowienia dotyczące Produktów należy odpowiednio stosować również do Kuponu, o którym mowa w ust. 1.12., chyba że z treści Regulaminu wynika inaczej.
 • „Umowa” - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta dobrowolnie przez Użytkownika z Medsowa z chwilą potwierdzenia Rejestracji, zgodnie z ust. 2.8. Regulaminu.
 • „Dane” - informacje, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Medsowa.pl, są przetwarzane przez Medsowa za zgodą i jedynie w takim zakresie w jakim Medsowa uzyskało zgodę Użytkownika.
 • „Dane osobowe” - informacje Użytkownika zgromadzone w trakcie Rejestracji w Serwisie, przetwarzane przez Medsowa w zakresie niezbędnym do nawiązania oraz ukształtowania treści Umowy, jej zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, obsługi transakcji sprzedaży Towarów, archiwizacji, dokonania rozliczeń z Klientem, w celu marketingu bezpośredniego własnych Produktów, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.
 • „Użytkownik” - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i spełnia warunki Regulaminu, dokonała prawidłowej Rejestracji w Medsowa.pl zawarła z Medsowa Umowę, w wyniku której utworzone zostało dla niej Konto.
 • „Rejestracja” („Login”) - proces (wprowadzony adres e-mail oraz hasło) zakładania Konta przez Użytkownika.
 • „Konto” - zapis informatyczny bezpłatnie (adres e-mail oraz hasło) utworzony dla Użytkownika w wyniku Rejestracji, obejmujący dane dotyczące Użytkownika, w tym historię dokonanych przez niego zakupów w ramach Serwisu.
 • „Kampania sprzedażowa” - proces, w trakcie którego Medsowa prezentuje Użytkownikom w ramach Serwisu Towary możliwe do nabycia w określonym terminie i na określonych zasadach (zaproszenie do składania ofert).
 • „Bon rabatowy” („Bon”) - obniża wysokość płatności za dokonywane przez Użytkownika zakupy w Medsowa.pl, który można wykorzystać w okresie ważności Bonu - w razie dokonania jednorazowego zakupu na minimalną kwotę, kwoty minimalne znajdują się na stronie Medsowa.pl.
 • „Kupon” - Kupon oznacza instrument, w formie fizycznej lub elektronicznej, uprawniający posiadacza Kuponu do: otrzymania Oferty Partnera od Partnera, albo w terminie wskazanym na Kuponie.
 • „Pliki cookies” - niewielkie pliki tekstowe (tzw. ciasteczka - cookies), których celem jest ułatwienie użytkownikowi dostępu do Serwisu i korzystania z niego, a także badań statystycznych, preferencji i zachowania użytkownika, aby umożliwić dostarczenie spersonalizowanych treści w Serwisie oraz polepszyć funkcjonowanie Medsowa.pl.
 • „Partner” - to niezwiązana ze spółką Medsowa osoba trzecia sprzedająca lub dostarczająca Ofertę Partnera. Medsowa.pl nie prowadzi sprzedaży ani nie dostarcza Oferty Partnera. Medsowa.pl zajmuje się jedynie sprzedażą i dostawą Kuponów. Serwis Medsowa.pl zapewnia, że sprawdza Partnerów i wybiera jedynie Partnerów spełniających najlepsze praktyki rynkowe.

II. Warunki korzystania z serwisu

 • W ramach serwisu Medsowa udostępnia następujące funkcje i usługi:
  • Dostęp do platformy transakcyjnej, m.in. prowadzenie Konta Użytkownika, umożliwiające składanie przez Użytkownika ofert na zakup prezentowanych w ramach Medsowa.pl Towarów.
  • Udostępnianie przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w Serwisie Danych Użytkownika.
 • Utworzenie i użytkowanie Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.
 • Poprzez zaznaczenie podczas Rejestracji pola „Akceptuję regulamin, politykę prywatności i politykę plików cookies". Użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 • Akceptacja przez Ciebie Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  • Dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu Medsowa.pl.
  • Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym, zmienione następnie ewentualnie w trakcie korzystania z Serwisu, są prawdziwe oraz Dane umieszczone w ramach Konta są i będą zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich.
  • Jestem osobą pełnoletnią (tzn. ukończyłem osiemnaście lat) i mam pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Procedura Rejestracji polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem https://medsowa.pl/ oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.
 • W procesie rejestracji Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym danych zgodnych z prawdą: adres e-mail i hasło. Jeżeli dane Użytkownika będą niewystarczające do zrealizowania zakupów dokonanych w Medsowa.pl, Użytkownik może zostać poproszony o uzupełnienie danych (w szczególności o imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu) w późniejszym terminie, np. podczas procesu składania zamówienia. Podanie numeru telefonu uprawnia również do uczestnictwa w akcjach marketingowych (np. akcje promocyjne z wykorzystaniem Bonów).
 • Użytkownik Konta nie jest uprawniony do umieszczania w Serwisie Danych osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej osoby.
 • W wyniku przeprowadzenia prawidłowej Rejestracji, Medsowa tworzy dla Użytkownika Konto w Serwie i następuje przypisane do konto adresu e-mail oraz hasła zgłoszonego w formularzu rejestracyjnym.
 • Konto może zawierać Dane osobowe Użytkownika podane w formularzu rejestracyjnym, w przypadku zmiany Danych osobowych, Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić je w koncie, lub zgłosić chęć zmiany do Działu Obsługi Klienta, wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected]
 • Użytkownik może posiadać tylko jedno konto, utworzenie większej liczby Kont, przypisanych do różnych adresów e-mail, może spowodować utrudnienia przy realizacji zamówienia. Nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta Użytkownika innym osobom. W razie przypadku gdy Konto Użytkownika zostało przejęte przez osoby trzecie, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Serwisu.
 • Konta są niezbywalne.
 • Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę zawartą z Medsowa (dotyczącą określonego Konta) bez wskazania przyczyny, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected], z tematem „REZYGNACJA” lub usunięcie konta w panelu klienta Serwisu.
 • Z ważnych przyczyn (w tym w szczególności w związku ze zmianą przepisów prawa, działaniami Użytkownika, które Serwis uzna za szkodliwe dla Medsowa.pl, rażącym naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, rażącym naruszeniem przepisów prawa lub warunków zawartej Umowy) Umowa zawarta przez Użytkownika z Medsowa (dotycząca określonego Konta) może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
 • W przypadkach wymienionych w pkt. 2.12. oraz 2.13., Medsowa usunie Konto Użytkownika. W wyniku usunięcia Konta, wszelkie Dane Osobowe, wprowadzone w ramach Konta, zostaną nieodwołalnie usunięte. Medsowa zastrzega sobie możliwość zatrzymania Danych Osobowych wprowadzonych w ramach Konta na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń, związanych z korzystaniem z Serwisu Medsowa.pl, udostępniania tych Danych Osobowych właściwym organom oraz w innych prawnie uregulowanych przypadkach.

III. Zasady publikowania opinii w serwisie

 • Użytkownik przesyłając opinię do serwisu Medsowa.pl akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu.
 • Opinie użytkowników Medsowa.pl zawarte w komentarzach stanowią ich subiektywną ocenę i nie mogą być traktowane jako profesjonalne porady medyczne.
 • Wraz z dodawaną opinią użytkownik zobowiązany jest wskazać liczbę gwiazdek, które kolejno oznaczają, że produkt jest * zły, ** słaby, *** średni, **** dobry, ***** bardzo dobry.
 • Użytkownik nie jest zobowiązany do podawania swoich danych osobowych w podpisie komentarza. Komentarz może zostać opatrzony imieniem lub pseudonimem.
 • Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia opinii zamieszczanych przez użytkowników w przypadku, gdy te:
  • zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym, linki i adresy zewnętrzne, treść o charakterze spamu,
  • nie dotyczą w części lub w całości opiniowanego produktu,
  • zawierają treści pornograficzne i wulgarne,
  • nawołują do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itd.,
  • wzywają do przemocy, obrażają uczucia religijne i obyczaje,
  • są powielane.
 • Komentarze usunięte/odrzucone przez moderatora zostaną opatrzone treścią [Komentarz usunięty przez moderatora]. Ocena użytkownika pozostaje w tym przypadku bez zmian.
 • Ocena produktu to średnia wyliczona z indywidualnych ocen opinii użytkowników. Na jej podstawie tworzone są rankingi najlepszych produktów w serwisie Medsowa.pl.
 • Opinie w serwisie Medsowa.pl nie są weryfikowane pod kątem tego, czy pochodzą od Użytkownika, który zakupił i stosował dany produkt.

IV. Bon (rabatowy) na zakupy

 • W ramach Serwisu Klient nabywa Bon w poniższych sytuacjach:
  • W przypadku polecenia osobom trzecim usług świadczonych przez Medsowa i dokonania przez osobę trzecią rejestracji za pośrednictwem linku znajdującego się w zaproszeniu oraz pierwszego zakupu o minimalnej wartości 100 zł (bez kosztów wysyłki).
  • W ramach akcji promocyjnych, czy też konkursów organizowanych przez Medsowa.
  • W przypadku, gdy z przyczyn zawinionych przez Medsowa transakcja zakupu Produktu w ramach Serwisu nie dochodzi do skutku.
 • Informacja o wysokości obowiązujących stawek Bonów, jakie można uzyskać w Serwisie, znajdują się w Medsowa.pl. Zgromadzone na Koncie Bony mogą być wykorzystane wyłącznie na zakup Towarów w ten sposób, że obniżają cenę, jaką Użytkownik powinien uiścić za Towar o wartość przyznanego Bonu.
 • Użytkownikowi nie przysługuje prawo do żądania wypłaty kwoty z tytułu otrzymanych Bonów jak i nie wolno przekazywać otrzymanych Bonów innym Klientom.

V. Sprzedaż kuponów

 • Medsowa sprzedaje Kupony, które można realizować w zamian za Towary oferowane przez Partnerów. W celu dokonania zakupu Towarów, musisz zalogować się w Medsowa.pl.
 • Ceny przedstawione w ofertach zawierają podatek VAT, cła oraz inne dodatkowe opłaty. Koszty dostawy są naliczane wg taryf podanych w sekcji dostawa i mogą być różne w zależności od oferowanych produktów lub usług.
 • Prezentowane w ramach Kampanii Kupony są ograniczone w czasie oraz ilościowo. Ilość Kuponów, która jest eksponowana w Medsowa.pl, ma charakter informacyjny i może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
 • Realizacja ofert wynikających ze złożonego przez Użytkownika zamówienia, następuje według kolejności wpływania potwierdzonych ofert na poszczególne Kupony, aż do wyczerpania się zapasów objętych daną formą sprzedaży.
 • Po wyborze zaprezentowanego przez Medsowa Kuponu, Użytkownik przechodzi automatycznie do pierwszego etapu - Rejestracji - w którym Użytkownik powinien podać dane teleadresowe niezbędne do realizacji dostawy, tj. imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail.
 • Po poprawnym wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól, Użytkownik przechodzi do etapu drugiego, zwanego Płatności, gdzie Użytkownik może wybrać określoną formę płatności za zamówienie - w szczególności za pośrednictwem kart płatniczych (kredytowych, debetowych) z funkcją płatności internetowych: przelewów bankowych i Paypal. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych, Paypal lub przelewów bankowych, zostaje przekierowany do serwisu Transferuj, zarządzanego przez spółkę Krajowy Integrator Płatności SA w charakterze Agenta Rozliczeniowego, aby dokonać wpłaty na poczet dostawy wybranego Produktu.
 • Zrealizowanie powyższego punktu spowoduje wysłanie oferty nabycia Kuponu do spółki Medsowa. Transakcja zostanie jednak pomyślnie ukończona dopiero w momencie otrzymania od spółki Medsowa wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie oferty Użytkownika. Medsowa wyraźnie zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Użytkownika. Ponadto nawet jeśli Medsowa przyjeło ofertę, może odstąpić od umowy w dowolnym momencie w przypadku wystąpienia zasadnych podejrzeń, iż Użytkownik dopuścił się lub może dopuszczać się oszustwa wobec Medsowa, osoby trzeciej stowarzyszonej z Medsowa lub wobec Partnera.
 • Oferta Partnera na Portalu Medsowa.pl jest ofertą z jednoczesnym złożeniem zamówienia, Medsowa pobierze dane do wysyłki w momencie zakupu. Następnie Medsowa przekaże dane Partnerowi w Państwa imieniu. Partner rozpatrzy wniosek o realizację Kuponu i wyśle do Państwa Ofertę Partnera.
 • Mają Państwo ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu Kuponu w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania potwierdzenia pocztą elektroniczną (zwanych dalej „Terminem odstąpienia od umowy zakupu Kuponu”). Niemniej jednak realizując Kupon w Terminie, w którym przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy zakupu Kuponu, wyraźnie zamawiają Państwo rozpoczęcie świadczenia usług w tym terminie i przyjmują Państwo do wiadomości, że zrzekają się prawa do odstąpienia od umowy zakupu Kuponu. Ponieważ Medsowa nie odpowiada za dostarczenie Oferty Partnera, po realizacji Kuponu nie przysługuje Państwu zwrot pieniędzy (w całości lub części). W celu uniknięcia wątpliwości niniejszy punkt dotyczy również wszelkich ofert z jednoczesnym złożeniem zamówienia.
 • Prosimy pamiętać, że dokonując Zakupu Użytkownik potwierdza, że Zakup ten podlega postanowieniom niniejszej Umowy.
 • Prosimy pamiętać, że to Partner, a nie Medsowa, sprzedaje Towary i to Partner jest stroną umowy z osobą realizującą Kupon. Należy również pamiętać, że oprócz umowy pomiędzy osobą realizującą Kupon i Partnerem, osoba, która nabyła Kupon zawiera również oddzielną umowę w sprawie zakupu Kuponu z Serwisem, czyli niniejszą Umowę.
 • Prosimy pamiętać, że to Partner, a nie Medsowa, spełnia wobec osoby realizującej określone w Kuponie świadczenia, w swoim imieniu i na własny rachunek, dlatego też Medsowa nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie przez Partnera jego obowiązków przy sprzedaży Towarów usług. To Partner, a nie Medsowa, ponosi wyłączną odpowiedzialność za realizację nabytych przez Użytkowników Kuponów.
 • Postępowanie, w przypadku gdy wartość danego Kuponu nie zostanie w całości zrealizowana w okresie ważności Kuponu z winy Użytkownika, regulowane jest wyłącznie przez Partnera, a Medsowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tym związanej.
 • Odstąpienie od umowy sprzedaży kuponów:
  • Mają Państwo prawo odstąpić umowy sprzedaży kuponów w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży kuponów.
  • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży kuponów, muszą Państwo poinformować nas wysyłając wiadomość na adres [email protected] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego.
  • Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy sprzedaży kuponów, jednak nie jest to obowiązkowe.
  • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży kuponów, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  • Skutki odstąpienia od umowy sprzedaży kuponów
  • W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży kuponów zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

VI. Polityka prywatności i polityka cookies

1. Informacje ogólne

 • 1.1 Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych Pliki cookies.
  • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Medsowa.
 • 1.2 Informacje w formularzach:
  • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
  • Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  • Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych Klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
  • Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi - w szczególności dotyczy to informacji niezbędnych do zrealizowania zamówienia do Partnerów lub podmiotów obsługujących płatności lub dostawę lub też innych podmiotów, z którymi Operator serwisów w tym zakresie współpracuje.
 • 1.3 Administratorem Państwa danych jest Medsowa Spółka z o.o., z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 124/23, 02-577 Warszawa.
 • 2. Informacja o Plikach cookies
  Serwis korzysta z Plików cookies, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Medsowa.pl i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu Medsowa.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • 2.1 Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 • 2.2 Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • Utworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  • Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
  • Określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie Plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie Plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  • Ograniczenia stosowania Plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  • Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach (Polityka ochrony prywatności Google Analytics).
  • Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu Medsowa.pl. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  • W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ ads/preferences/
   • Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
   • Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
    • czas nadejścia zapytania,
    • czas wysłania odpowiedzi,
    • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
    • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
    • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do Serwisu Medsowa.pl nastąpiło przez odnośnik,
    • informacje o przeglądarce użytkownika,
    • informacje o adresie IP.
   • Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 • 2.3 Udostępnienie danych:
  • Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
  • Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
  • Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
  • Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać Plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi Plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
  • O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera, treść zgody poniżej), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Medsowa.pl.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Medsowa.pl, Medsowa Spółka z o.o., z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 124/23, 02-577 Warszawa.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2014 r. poz. 243 ze zm.) w celach marketingowych przez Medsowa.pl, Medsowa Spółka z o.o., z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 124/23, 02-577 Warszawa i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
 • Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
  • Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: [email protected]

Serwis Medsowa.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.